ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต”

       ยุคปัจจุบันนอกจากจะเป็นยุคโลกาภิวัฒน์แล้ว ยังเป็นยุคแห่งสารสนเทศไร้พรมแดนด้วย และเป็นยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันทั้งในภาคธุรกิจและในภาคการศึกษา การนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เป็นการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา

       บทเรียนออนไลน์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำวิธีการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดทำเป็นเว็บไซต์ www.krupanthipa.com ประกอบไปด้วยเนื้อหาบทเรียน ดังนี้

เนื้อหามีทั้งหมด 6 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1 เรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
บทที่ 2 เรื่อง ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต
บทที่ 3 เรื่อง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
บทที่ 4 เรื่อง การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
บทที่ 5 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต
บทที่ 6 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Free Web Counter