ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต”

นางพรรณธิพา สัตย์ซื่อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน
โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

การศึกษา
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี คลอง6)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


Free Web Counter